Bakgrund

Föräldrakooperativet Spaden bildades sommaren 1988. I augusti samma år startade föreningen sin verksamhet i lokaler på Bangatan 8 i Malmö. Fyra år senare, hösten 1992 hade kostymen på Bangatan blivit lite trång, varför verksamheten flyttade till de nuvarande lokalerna på Möllevångsgatan 40.

Spaden är en ideell förening, vars syfte är att bedriva förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år.

Allt handlar om barnen

TRYGGHET

De regler och normer som omfattar verksamheten på Spaden ska utgå från barnets bästa, med särskild hänsyn till närmiljön. Ett primärt syfte med dessa regelverk är att skapa tillit mellan såväl barn och vuxna och barnen emellan, som mellan vuxna.

JÄMSTÄLLDHET

Vi ska värna om en öppen dialog, med respekt för varandras åsikter och olikheter. Ärlighet och öppenhet är en förutsättning för ett jämlikt samarbete. Strukturen på verksamhetens olika delar ska vara sådan att det främjar samverkan mellan personal, barn och föräldrar.

DEMOKRATI

Beslut som fattas ska vara medvetna, och bygga på sakligt underlag. Det är viktigt att alla parter förstår innebörden av besluten, och det är de vuxnas ansvar att verkställa dessa. Därtill ska vi verka för att samtliga barn får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, oavsett könstillhörighet.

SPRÅK

Vi ska ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk, för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter, och därigenom kunna påverka sin egen situation. Vi ska även ta tillvara på barnens nyfikenhet för och begynnande förståelse för skriftspråk och matematik, och arbeta på ett sätt som stimulerar denna.

Arbetsområden

 • Moraliska och sociala värderingar

  Vi ska motverka våld som medel för att lösa konflikter. Vi ska agera mot mobbning, och i stället skapa förståelse för varandra. Vi ska arbeta med alternativ till språkbruk som är kränkande mot andra.

 • Intellektuell utveckling

  Vi tränar barnen att nå uppsatta mål, samt uppmuntrar deras naturliga utforskar- och upptäckarglädje. Genom detta ska vi vidga barnens referensramar. Lärande sker genom bland annat samtal och diskussioner, litteratur, studiebesök, experiment och eget berättande. Det är viktigt att lärandet bygger på progression och individualisering, där mål och innehåll utgår från det enskilda barnet

  IT-användning – oavsett om det rör sig om datorer, olika medier eller elektroniska leksaker – ska följa Spadens generella riktlinjer.

 • Social utveckling

  Spaden är en åldersintegrerad förskola. Vi tror på de positiva effekter som uppnås när barn i olika åldrar möts och samspelar med varandra i vardagen. I lek och pedagogisk verksamhet ska det ges möjlighet för barnen att utveckla sin sociala kompetens.

  Barnen ska få träning i att framträda, såväl ensamma som i grupp. Positiv gruppanda och samarbete ska främjas, och liksom med den intellektuella utvecklingen ska arbetet med de sociala färdigheterna bygga på progression och individualisering.

 • Motorik

  Genom danser, lekar och fysisk träning ska barnen bli medvetna om och få förståelse för den egna kroppens förmågor, möjligheter och begränsningar.

 • Skapande verksamhet

  Genom eget skapande vill vi uppmuntra både barn och vuxna att bli aktiva producenter i stället för passiva konsumenter. Barnen ska få möjlighet att arbeta med olika material, samt tillgång till olika alternativ vad gäller musik, litteratur, scenkonst och andra konstnärliga uttrycksformer.

 • Tema

  Vi tror att tematiskt arbete är en bra metod för utveckling och lärande. Det tematiska arbetet kan vara olika omfattande i tid, allt från en vecka till en hel termin. Exempel på teman som har varit i fokus är havet, insekter, trafik, pirater, människokroppen och mångfaldsfrågor.

  Det valda temat ska genomsyra verksamheten på Spaden under temaperioden, och inkludera allt från val av sånger och böcker till vad som utgör motiv vid skapande verksamhet.

 • Utomhusaktiviteter och naturorientering

  Vi vill att barnen ska tillbringa mycket tid utomhus, och på så sätt lära känna olika miljöer under olika årstider och väderförhållanden. En målsättning är att barnen ska vistas utomhus minst en gång om dagen.

  Att röra sig ute är ett bra sätt för barnen att få en relation till naturen och lära sig vara aktsamma om miljön.

 • Allmändaglig uppfostran

  En viktig uppgift i den dagliga verksamheten är att lära barnen hålla ordning på sina saker, och att vara aktsamma om både egna och andras saker. Av- och påklädning är en färdighet som barnen får tillfälle att öva på varje dag, liksom acceptabelt bordsskick, och att låta matstunden vara lugn och avkopplande.

Vill du se ditt barn på Spaden?

ANSÖK HÄR