Föräldrakooperativet Spaden är en ideell förening som bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. Vi har totalt 30 barn uppdelade på två avdelningar och personalgruppen består av åtta personer fördelat på två förskollärare, fyra barnskötare, förskolechef och en kock. Spaden bildades 1988 och verksamheten har funnits i de nuvarande lokalerna på Möllevångsgatan 40 sedan 1992.

Spadens öppettider (gäller ej helgdagar) är måndag till fredag 07.00-17.00. Om behov för utökade öppettider uppstår meddelas detta förskolechef två veckor i förväg och vi erbjuder då öppettider 06.15-18.30 enligt kommunens regler.

Spaden tillämpar även Malmö stads maxtaxa för förskoleavgift.

Allt handlar om barnen

TRYGGHET

De regler och normer som omfattar verksamheten på Spaden ska utgå från barnets bästa, med särskild hänsyn till närmiljön. Ett primärt syfte med dessa regelverk är att skapa tillit mellan såväl barn och vuxna och barnen emellan, som mellan vuxna.

JÄMSTÄLLDHET

Vi ska värna om en öppen dialog, med respekt för varandras åsikter och olikheter. Ärlighet och öppenhet är en förutsättning för ett jämlikt samarbete. Strukturen på verksamhetens olika delar ska vara sådan att det främjar samverkan mellan personal, barn och föräldrar.

DEMOKRATI

Beslut som fattas ska vara medvetna, och bygga på sakligt underlag. Det är viktigt att alla parter förstår innebörden av besluten, och det är de vuxnas ansvar att verkställa dessa. Därtill ska vi verka för att samtliga barn får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, oavsett könstillhörighet.

SPRÅK

Vi ska ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk, för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter, och därigenom kunna påverka sin egen situation. Vi ska även ta tillvara på barnens nyfikenhet för och begynnande förståelse för skriftspråk och matematik, och arbeta på ett sätt som stimulerar denna.

Arbetsområden

 • Värderingar

  Vi använder inte våld som medel för att lösa konflikter, agerar mot mobbning och arbetar för att skapa förståelse för varandra. Vi arbetar med alternativ till språkbruk som är kränkande mot andra.

 • Intellektuell utveckling

  Vi hjälper och övar barnen på att nå uppsatta mål samt uppmuntrar deras naturliga upptäckarglädje för att vidga deras referensramar. Lärande sker genom samtal och diskussioner, eget berättande, litteratur, studiebesök och experiment. Lärandet är individuellt och mål och innehåll utformas utifrån det enskilda barnet.

 • Motorik

  Genom danser, lekar och annan fysisk aktivitet blir barnen medvetna om och får förståelse för den egna kroppens förmågor, möjligheter och begränsningar.

 • Skapande verksamhet

  Vi ser eget skapande som en viktig del av barnens utveckling. Barnen ges möjlighet att arbeta med olika material samt får tillgång till olika alternativ vad gäller musik, litteratur, scenkonst och andra konstnärliga uttrycksformer.

 • Tema

  Vi tror att tematiskt arbete är en bra metod för utveckling och lärande. Det tematiska arbetet kan vara olika omfattande i tid, allt från en vecka till en hel termin. Tema väljs utifrån barnens intressen och exempel på teman som har varit i fokus på Spaden är havet, insekter, trafik, pirater, människokroppen och mångfaldsfrågor. Det valda temat genomsyrar verksamheten på Spaden under temaperioden och inkluderar allt från val av sånger och böcker till vad som utgör motiv vid skapande verksamhet.

 • Utomhusaktiviteter och naturorientering

  Vi vill att barnen ska tillbringa mycket tid utomhus och på så sätt lära känna olika miljöer under olika årstider och väderförhållanden. Vi har som mål att barnen ska vistas utomhus minst en gång om dagen. Att röra sig ute är också ett bra sätt för barnen att få en relation till naturen och lära sig vara aktsamma om miljön. Alla fyra- och femåringar på Spaden erbjuds skogsmulleverksamhet i Friluftsfrämjandets regi. Tillsammans med andra privata förskolor åker vi ut med buss till skogen i Tjörringe sju torsdagar per termin. Där lär vi oss om allemansrätten, hur en gör när en går vilse, lär oss känna igen våra vanligaste fåglar och växter, sjunger, leker samt äter matsäck som Spadens kock har förberett.

 • Ansvarstagande

  Vi tror att eget ansvarstagande är en viktig del i barnens personliga utveckling. Därför hjälps vi dagligen åt med att plocka i ordning och att vara aktsamma om både egna och andras saker. Barnen övar på att själva klä på och av sig och vi pratar gemensamt om hur vi vill ha det när vi äter tillsammans för att alla ska få en lugn och avkopplande måltid.

Vill du att ditt barn ska gå på Spaden?

ANSÖK HÄR