KUL, TRYGGT OCH UTVECKLANDE

Vi vill att varje barn på Spaden ska ha roliga, trygga och utvecklande dagar utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar. För detta arbete finns en likabehandlingsgrupp på Spaden som bland annat arbetar aktivt med att införliva ett genuspedagogiskt tänkande i verksamheten.

Allt handlar om barnen

TRYGGHET

De arbetssätt och normer som omfattar verksamheten på Spaden utgår från barnets bästa med särskild hänsyn till närmiljön. Syftet är att skapa tillit mellan såväl barn och vuxna, som barn emellan och vuxna emellan.

JÄMSTÄLLDHET

Vi värnar om en öppen dialog med respekt för varandras åsikter och olikheter. Ärlighet och öppenhet är en förutsättning för ett jämlikt samarbete. Strukturen på verksamhetens olika delar ska vara sådan att det främjar samverkan mellan personal, barn och föräldrar.

DEMOKRATI

De beslut som fattas på Spaden ska vara medvetna och bygga på sakliga underlag. Det är viktigt att alla förstår innebörden av besluten och det är de vuxnas ansvar att verkställa dessa. Vi ska också verka för att alla barn får lika stort utrymme och inflytande över verksamheten oavsett könstillhörighet.

SPRÅK

Vi ska ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom kunna påverka sin egen situation. Vi ska även ta tillvara på barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för skriftspråk och matematik och arbeta på ett sätt som stimulerar denna.

Vill du att ditt barn ska gå på Spaden?

ANSÖK HÄR