KUL, TRYGGT OCH UTVECKLANDE

På Spaden vill vi att varje barn ska få roliga, trygga och utvecklande dagar utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Självklart ska alla barn ha samma rättig- och möjligheter oavsett vilka de är, vilken bakgrund eller vilka förutsättningar de har. För att se till att det blir så har vi på Spaden en likabehandlingsgrupp som bland annat arbetar med att införliva ett genuspedagogiskt tänkande i verksamheten.

Allt handlar om barnen

TRYGGHET

De regler och normer som omfattar verksamheten på Spaden ska utgå från barnets bästa, med särskild hänsyn till närmiljön. Ett primärt syfte med dessa regelverk är att skapa tillit mellan såväl barn och vuxna och barnen emellan, som mellan vuxna.

JÄMSTÄLLDHET

Vi ska värna om en öppen dialog, med respekt för varandras åsikter och olikheter. Ärlighet och öppenhet är en förutsättning för ett jämlikt samarbete. Strukturen på verksamhetens olika delar ska vara sådan att det främjar samverkan mellan personal, barn och föräldrar.

DEMOKRATI

Beslut som fattas ska vara medvetna, och bygga på sakligt underlag. Det är viktigt att alla parter förstår innebörden av besluten, och det är de vuxnas ansvar att verkställa dessa. Därtill ska vi verka för att samtliga barn får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, oavsett könstillhörighet.

SPRÅK

Vi ska ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk, för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter, och därigenom kunna påverka sin egen situation. Vi ska även ta tillvara på barnens nyfikenhet för och begynnande förståelse för skriftspråk och matematik, och arbeta på ett sätt som stimulerar denna.

Vill du se ditt barn på Spaden?

ANSÖK HÄR